اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,816
تعداد واحدهای باقی مانده: 468,184
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,883,355,175
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,049,778
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,033,548
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,033,548
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/24 1,049,778 1,033,548 0 0 129,859 0 98,043 31,816 32,883,355,175
  2 1397/04/23 1,055,643 1,039,044 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,058,237,498
  3 1397/04/22 1,051,642 1,035,164 0 0 129,859 0 98,043 31,816 32,934,788,233
  4 1397/04/21 1,051,732 1,035,255 0 0 129,859 0 98,043 31,816 32,937,661,145
  5 1397/04/20 1,051,822 1,035,345 0 0 129,859 0 98,043 31,816 32,940,531,228
  6 1397/04/19 1,055,021 1,038,705 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,047,453,902
  7 1397/04/18 1,059,411 1,043,034 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,185,168,075
  8 1397/04/17 1,059,501 1,043,124 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,188,020,186
  9 1397/04/16 1,056,244 1,039,542 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,074,079,111
  10 1397/04/15 1,065,330 1,048,886 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,371,343,973
  11 1397/04/14 1,065,420 1,048,976 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,374,208,817
  12 1397/04/13 1,065,510 1,049,066 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,377,069,098
  13 1397/04/12 1,066,560 1,050,241 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,414,459,620
  14 1397/04/11 1,047,938 1,031,753 0 0 129,859 0 98,043 31,816 32,826,256,194
  15 1397/04/10 1,081,343 1,064,197 0 0 129,859 0 98,043 31,816 33,858,484,344
  16 1397/04/09 1,115,542 1,096,828 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,896,686,357
  17 1397/04/08 1,109,300 1,090,677 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,700,994,862
  18 1397/04/07 1,109,435 1,090,812 0 0 129,859 0 98,043 31,816 34,705,284,948
  19 1397/04/06 1,109,570 1,090,947 0 0 129,859 8,699 98,043 31,816 34,709,575,798
  20 1397/04/05 1,112,690 1,097,685 0 0 129,859 0 89,344 40,515 44,472,705,242