اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/02/08
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,424
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,576
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 60,087,158,029
قیمت صدور هر واحد (ریال): 992,465
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 978,236
قیمت آماری هر واحد (ریال): 978,236
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت: بانک سامان
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/02/08 992,465 978,236 0 0 99,095 0 37,671 61,424 60,087,158,029
  2 1396/02/07 992,547 978,318 0 0 99,095 0 37,671 61,424 60,092,192,895
  3 1396/02/06 992,629 978,400 0 0 99,095 0 37,671 61,424 60,097,218,772
  4 1396/02/05 984,447 970,684 0 0 99,095 0 37,671 61,424 59,623,280,590
  5 1396/02/04 984,526 970,762 0 0 99,095 19 37,671 61,424 59,628,107,644
  6 1396/02/03 981,657 968,594 0 0 99,095 0 37,652 61,443 59,513,319,230
  7 1396/02/02 977,832 964,855 0 0 99,095 0 37,652 61,443 59,283,592,555
  8 1396/02/01 966,860 953,689 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,597,515,934
  9 1396/01/31 966,955 953,783 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,603,312,041
  10 1396/01/30 967,052 953,881 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,609,301,707
  11 1396/01/29 965,790 952,638 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,532,950,334
  12 1396/01/28 968,366 955,431 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,704,550,674
  13 1396/01/27 972,714 959,147 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,932,846,785
  14 1396/01/26 969,933 956,511 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,770,913,708
  15 1396/01/25 964,479 950,873 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,424,518,352
  16 1396/01/24 964,567 950,962 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,429,937,920
  17 1396/01/23 964,655 951,050 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,435,358,759
  18 1396/01/22 962,344 948,775 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,295,586,464
  19 1396/01/21 962,384 948,815 0 0 99,095 0 37,652 61,443 58,298,057,590
  20 1396/01/20 953,863 940,998 0 0 99,095 0 37,652 61,443 57,817,725,076
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق