اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,588
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,412
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 64,319,750,940
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,058,950
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,044,355
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,044,355
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری : الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت : بانک سامان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/30 1,058,950 1,044,355 0 0 99,388 0 37,800 61,588 64,319,750,940
  2 1396/08/29 1,051,465 1,037,330 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,887,106,844
  3 1396/08/28 1,049,345 1,035,596 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,780,298,402
  4 1396/08/27 1,049,433 1,035,684 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,785,705,788
  5 1396/08/26 1,047,428 1,033,709 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,664,058,870
  6 1396/08/25 1,047,528 1,033,810 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,670,260,665
  7 1396/08/24 1,047,629 1,033,910 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,676,463,321
  8 1396/08/23 1,043,422 1,029,519 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,406,044,874
  9 1396/08/22 1,040,595 1,027,276 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,267,860,340
  10 1396/08/21 1,041,646 1,027,528 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,283,389,626
  11 1396/08/20 1,039,826 1,025,838 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,179,282,347
  12 1396/08/19 1,043,612 1,029,572 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,409,253,888
  13 1396/08/18 1,043,712 1,029,671 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,415,406,048
  14 1396/08/17 1,043,812 1,029,771 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,421,559,106
  15 1396/08/16 1,044,007 1,029,965 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,433,488,294
  16 1396/08/15 1,043,085 1,029,057 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,377,593,094
  17 1396/08/14 1,040,219 1,026,224 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,203,060,287
  18 1396/08/13 1,044,734 1,030,983 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,496,185,867
  19 1396/08/12 1,046,066 1,032,297 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,577,087,104
  20 1396/08/11 1,046,165 1,032,396 0 0 99,388 0 37,800 61,588 63,583,178,248
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق