صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت تأمین سرمایه کاردان 57,811,300,230
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی 61,849
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,151 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 948,256
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 934,717
تاریخ محاسبه NAV: 1395/11/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 934,717
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود