اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,806
تعداد واحدهای باقی مانده: 468,194
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 44,357,852,664
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,408,410
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,394,638
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,394,638
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/30 1,408,410 1,394,638 0 0 129,859 0 98,053 31,806 44,357,852,664
  2 1397/06/29 1,408,541 1,394,769 0 0 129,859 0 98,053 31,806 44,362,031,316
  3 1397/06/28 1,408,673 1,394,901 0 0 129,859 0 98,053 31,806 44,366,211,671
  4 1397/06/27 1,408,804 1,395,032 0 0 129,859 0 98,053 31,806 44,370,393,697
  5 1397/06/26 1,380,946 1,367,461 0 0 129,859 0 98,053 31,806 43,493,470,871
  6 1397/06/25 1,341,602 1,328,526 0 0 129,859 0 98,053 31,806 42,255,111,392
  7 1397/06/24 1,340,004 1,327,125 0 0 129,859 0 98,053 31,806 42,210,522,947
  8 1397/06/23 1,309,370 1,296,661 0 0 129,859 0 98,053 31,806 41,241,604,494
  9 1397/06/22 1,309,483 1,296,774 0 0 129,859 0 98,053 31,806 41,245,196,296
  10 1397/06/21 1,309,596 1,296,887 0 0 129,859 0 98,053 31,806 41,248,789,793
  11 1397/06/20 1,267,965 1,255,687 0 0 129,859 0 98,053 31,806 39,938,365,600
  12 1397/06/19 1,254,879 1,242,737 0 0 129,859 0 98,053 31,806 39,526,486,714
  13 1397/06/18 1,237,585 1,225,621 0 0 129,859 0 98,053 31,806 38,982,112,236
  14 1397/06/17 1,227,617 1,215,755 0 0 129,859 0 98,053 31,806 38,668,299,988
  15 1397/06/16 1,186,641 1,175,201 0 0 129,859 0 98,053 31,806 37,378,456,111
  16 1397/06/15 1,186,740 1,175,301 0 0 129,859 0 98,053 31,806 37,381,622,883
  17 1397/06/14 1,186,840 1,175,401 0 0 129,859 0 98,053 31,806 37,384,790,243
  18 1397/06/13 1,163,601 1,152,603 0 0 129,859 0 98,053 31,806 36,659,702,906
  19 1397/06/12 1,132,748 1,122,346 0 0 129,859 0 98,053 31,806 35,697,335,649
  20 1397/06/11 1,119,245 1,110,479 0 0 129,859 10 98,053 31,806 35,319,897,539