اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/01/07
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 61,443
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,557
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 57,058,450,105
قیمت صدور هر واحد (ریال): 941,261
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 928,640
قیمت آماری هر واحد (ریال): 928,640
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس: موسسه حسابرسی هشیار بهمند
مدیر سرمایه گذاری: الهام فروغی ,لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی
مدیر ثبت: بانک سامان
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/01/07 941,261 928,640 0 0 99,095 0 37,652 61,443 57,058,450,105
  2 1396/01/06 939,654 927,058 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,961,244,343
  3 1396/01/05 938,518 925,936 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,892,305,346
  4 1396/01/04 935,789 923,249 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,727,213,118
  5 1396/01/03 935,860 923,321 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,731,581,726
  6 1396/01/02 935,931 923,392 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,735,952,080
  7 1396/01/01 936,003 923,463 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,740,324,597
  8 1395/12/30 936,074 923,534 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,744,699,223
  9 1395/12/29 936,148 923,608 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,749,274,744
  10 1395/12/28 936,223 923,683 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,753,852,029
  11 1395/12/27 924,690 912,274 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,052,821,544
  12 1395/12/26 924,764 912,347 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,057,360,634
  13 1395/12/25 924,835 912,418 0 0 99,095 0 37,652 61,443 56,061,721,307
  14 1395/12/24 923,020 910,653 0 0 99,095 0 37,652 61,443 55,953,229,429
  15 1395/12/23 910,952 899,186 0 0 99,095 0 37,652 61,443 55,248,672,918
  16 1395/12/22 911,510 899,735 0 0 99,095 0 37,652 61,443 55,282,420,314
  17 1395/12/21 909,311 897,569 0 0 99,095 0 37,652 61,443 55,149,351,543
  18 1395/12/20 906,190 894,630 0 0 99,095 0 37,652 61,443 54,968,779,933
  19 1395/12/19 906,209 894,649 0 0 99,095 0 37,652 61,443 54,969,938,815
  20 1395/12/18 906,228 894,668 0 0 99,095 0 37,652 61,443 54,971,098,391
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق